Hotline:0572-8089188

Zhejiang Zhongchuang wins the bid of composite air duct project of Hangzhou Lincheng Railway

2019-11-15

Hangzhou market has always been the top priority of Zhejiang Zhongchuang's business. Through the company's unremitting efforts, Zhongchuang won the bid for Hangzhou Lincheng railway project again.Hangzhou market has always been the top priority of Zhejiang Zhongchuang's business. Through the company's unremitting efforts, Zhongchuang won the bid for Hangzhou Lincheng railway project again.Hangzhou market has always been the top priority of Zhejiang Zhongchuang's business. Through the company's unremitting efforts, Zhongchuang won the bid for Hangzhou Lincheng railway project again.Hangzhou market has always been the top priority of Zhejiang Zhongchuang's business. Through the company's unremitting efforts, Zhongchuang won the bid for Hangzhou Lincheng railway project again.Hangzhou market has always been the top priority of Zhejiang Zhongchuang's business. Through the company's unremitting efforts, Zhongchuang won the bid for Hangzhou Lincheng railway project again.Hangzhou market has always been the top priority of Zhejiang Zhongchuang's business. Through the company's unremitting efforts, Zhongchuang won the bid for Hangzhou Lincheng railway project again.

Last article:Zhejiang Zhongchuang wins the bid of composite air duct...